หลักสูตร 3 ภาษาที่มั่นใจได้   Our Tri-Lingual Curriculum

 หลักลูตร 3 ภาษาได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กปฐมวัยและได้มีการพิสูจน์แล้ว จากผลสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ว่า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ไทยและ จีนได้ผลตามหลักสูตรเป็นอย่างดี โรงเรียนจึงรับประกันความสามารถทางภาษาให้นักเรียนทุกคน โดยเน้น   Whole Language  และ Project Approach เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติอย่างมีความหมายสอดคล้องเหมาะสมกับวัย

 โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ มี โปรแกรมหลักที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ คือ  Theme , Kindermusik  ( from USA) etc.

The Tri-Lingual Curriculum was developed by our professional teamwork and USA program. We guarantee  that all of our students would be succeed in the language readiness.


  • 220.JPG
    โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่ง โรงเรียนมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้บูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ภาษ...

  • Kindermusik จาก USA แนวคิดสำคัญ Learning English through Music and Movement หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นสื่...

  • alpha bas.jpg
    เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัยโดยส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้าง...