หลักสูตร 3 ภาษาที่มั่นใจได้   Our Tri-Lingual Curriculum

 หลักลูตร 3 ภาษาได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กปฐมวัยและได้มีการพิสูจน์แล้ว จากผลสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ว่า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ไทยและ จีนได้ผลตามหลักสูตรเป็นอย่างดี โรงเรียนจึงรับประกันความสามารถทางภาษาให้นักเรียนทุกคน

The Tri-Lingual Curriculum was developed by our professional teamwork. We guarantee  that all of our students would be suceed in the language readiness.


  • 220.JPG
    โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่ง โรงเรียนมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้บูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ภาษ...

  • Interkids เป็นโปรแกรมใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพได้เพิ่มห้องเรียนประเภทเน้นการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับครูประจำชั้น โดยมีชาวต่างประเทศ และ/หรือครูไทยที่เคยอยู่ต่างประเทศ และ/หรือครูไทยท...

  • 083.JPG
    As part of our curriculum Ampai School offersfree Thai speaking,reading and writing lesson to foreign students. One hour Thai lesson are given to the Thai students everyday in a cl...