หลักสูตร 3 ภาษาที่มั่นใจได้   Ampai School Tri-Lingual Curriculum

 หลักลูตร 3 ภาษาได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กปฐมวัยและได้มีการพิสูจน์แล้ว จากผลสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ว่า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ไทยและ จีนได้ผลตามหลักสูตรเป็นอย่างดี โรงเรียนจึงรับประกันความสามารถทางภาษาให้นักเรียนทุกคน โดยเน้น   Whole Language   Project Approach  และ  STEAM

เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติอย่างมีความหมายสอดคล้องเหมาะสมกับวัย

 โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ มี โปรแกรมหลักที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ คือ   Kindermusik  (from USA) etc.

Ampai School Tri-Lingual curriculum has been developed by our professional team of teachers and experts from Thailand, the USA and Great Britain.

Our endeavour is that all of our students will be well prepared to succeed in any forthcoming language education.  To achieve this we use three different approaches, Whole Language, Project Approach and STEAM.


  • 220.JPG
    โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่ง โรงเรียนมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้บูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ภาษ...

  • Kindermusik จาก USA แนวคิดสำคัญ Learning English through Music and Movement หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นสื่...

  • alpha bas.jpg
    เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัยโดยส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้าง...