ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ  Certified by  ONESQA

 โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ทั้งรอบที่หนึ่ง สอง  และ สาม