ความสำเร็จของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน Honor

 ความสำเร็จของศิษย์เก่า

1. สอบติดศูนย์วิทย์ โรงเรียนสามัคีวิทยาคม ได้ที่ 1 ,2 และ3

2.สอบติด gifted ฟิสิกส์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

3. สอบติด โครงการ โลิมปิกวิชาการค่ายที่1,2 สาขา ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์และ ดาราศาสตร์

4.  สอบติดเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 74  ของประเทศ

 ความสำเร็จของศิษย์ปัจจุบัน

1. เด็กหญิงชนัญชิดา พลศรี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้รับรางวัล ที่3 จากการแข่งขันจินตคณิตระดับประเทศโดยแข่งขันในระดับอายุ 4-7 ปี  (เป็นผู้แข่งขันที่มีอายุน้อยที่สุด)