หลักสูตรหลัก Core Curriculum


  • Interkids เป็นโปรแกรมใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพได้เพิ่มห้องเรียนประเภทเน้นการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับครูประจำชั้น โดยมีชาวต่างประเทศ และ/หรือครูไทยที่เคยอยู่ต่างประเทศ และ/หรือครูไทยท...

  • 083.JPG
    As part of our curriculum Ampai School offersfree Thai speaking,reading and writing lesson to foreign students. One hour Thai lesson are given to the Thai students everyday in a cl...

 โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่ง โรงเรียนมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้บูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) และ โครงงาน  (Project Approach)  โดยเชื่อมโยงกับการการสอนภาษาอังกฤษและจีนกับเจ้าของภาษา

We believe in Individual Ability.  We merge  the  curriculum from the Ministry of Education’s Whole Language and Project ApproachTheory to Kindergarten Curriculum. In AMPAI   the program offers an individualized approach to learning that addresses all aspects of growth including: cognitive, physical, social and emotional. We maximize the development of young children through a child focused environment.