หลักสูตรหลัก Core Curriculum


  • Kindermusik จาก USA แนวคิดสำคัญ Learning English through Music and Movement หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นสื่...

  • alpha bas.jpg
    เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัยโดยส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้าง...

 โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่ง โรงเรียนมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงได้บูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) และ โครงงาน  (Project Approach)  โดยเชื่อมโยงกับการการสอนภาษาอังกฤษและจีนกับเจ้าของภาษา

We believe in Individual Ability.  We merge  the  curriculum from the Ministry of Education’s Whole Language and Project ApproachTheory to Kindergarten Curriculum. In AMPAI   the program offers an individualized approach to learning that addresses all aspects of growth including: cognitive, physical, social and emotional. We maximize the development of young children through a child focused environment.