เกณฑ์การรับสมัคร Admission

 

เกณฑ์การรับสมัคร  รับตั้งแต่อายุ 1.6 - 6 ปี

  ADMISSION  :  Accept children from 1 .6 - 6 years old 

 

**  นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถสมัครได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรอเปิดเทอม

 

Parents who wish to enroll their child in school for a temporary time period can contact the school
via email (
ampaischool@gmail.com) or telephone  053758294-5

Applications are accepted all year round, but please apply early as seats can be reserved in advance.

  

   เอกสารประกอบการรับสมัคร  Documents that should accompany an application are:

                     1.  ใบสมัคร Application form

                      2.  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป Two recent photographs of the child, size 1" 

                      3.  สำเนาสูติบัตร Copy of passport or birth certificate

                      4.  สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กนักเรียน House registration

                      5.  เอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Health report or vaccination report

                      6.  สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา Copy of I. D.  the guardian who will pick up the student    (if not the parents)