เกณฑ์การรับสมัคร Admission

 

เกณฑ์การรับสมัคร  รับตั้งแต่อายุ 1.6 - 6 ปี

  We accept children from 1 .6 - 6 years old 

 

**  นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถสมัครได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรอเปิดเทอม

 

Parents wishing to enrol their child in Ampai School for a temporary time period can contact the school
via email (
ampaischool@gmail.com) or telephone  053758294-5

Application for enrolment can be accepted all year round.  It is advisable to apply early  to ensure your child's place.

  

   เอกสารประกอบการรับสมัคร  Documents that should accompany your application are:

                     1.  ใบสมัคร Application form

                      2.  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป Two recent photographs of the child, size 1" 

                      3.  สำเนาสูติบัตร Copy of passport or birth certificate

                      4.  สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กนักเรียน House registration document

                      5.  เอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Health report or vaccination report

                      6.  สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา Copy of I. D. of the guardian who will pick up the student  (if not the parents)