กิจกรรมเสริมหลักสูตร Extra Curriculum

  โรงเรียนคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามพหุปัญญา จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมหลากลายที่ตอบสนองความสามารถของเขา เช่น

การแข่งขันกีฬา  การเต้นรำ การเต้นบัลเล่ต์   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

Ampai offers the variety of activities  according to the multiple intelligence theory. Our students can chooose to learn ballet .