ทัศนศึกษา Field Trip

 ทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สัมผ้สประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับความสนุกสนาน จากการเปลี่ยนบรรยากาศไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆ และสำรวจสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้น

Field trip  is an activity  that develop the  hands -on experience of the students. Furthermore,they can explore the surroundings and have fun.