เปิดรับสมัครนักเรียนภาค 1/2561 Enrollment Now!

  การสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 

 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.นักเรียนชั้น   Pre-Kindergarten   หรือเตรียมอนุบาล  แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม

         - Pre- K. 1   หรือเตรียมอนุบาล 1   คือ นักเรียนที่เกิดหลัง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

         - Pre- K. 2  หรือ เตรียมอนุบาล 2 คือนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2. นักเรียนชั้น  Kindergarten 1    หรือ นักเรียนอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2561 มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี บริบูรณ์ หรือเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558

3. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  และ 3 สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันเวลาทำการ

 

ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561เป็นต้นไป

 

 การจองชั้นเรียนอนุบาล 1 (Kindergarten 1)

1. กรณีประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ในภาคเรียนที่ 1/2561   ท่านสามารถจองชั้นเรียนปี 2561 โดยชำระเงินจำนวน 10,000 บาท (non-refundable)  ชำระภายใน 31 มกราคม 2560  และ ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

และนักเรียน ทุกคน ต้องมีการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและจีนอย่างน้อย 1 คอร์สก่อน คือ ต้องเข้าเรียน แคมป์ภาษาอังกฤษและจีน ในเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 2561

 

 ในกรณีที่ชั้นเรียนเต็มก่อนเวลาที่กำหนด  ท่านสามารถมาลงชื่อเป็น waiting list 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ