เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาค2/2559  Enrollment

  การสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 

ชั้น  Pre-Kindergarten. & Kindergarten 1  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.นักเรียนชั้น   Pre-Kindergarten   แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม

         - Pre- Kindergarten 1  นักเรียนที่เกิดหลัง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

         - Pre- Kindergarten 2  คือนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2. นักเรียนชั้น  Kindergarten 1  ในปีการศึกษา 2559 มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี

บริบูรณ์ หรือเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2556

3. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  และ 3 สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันเวลาทำการ

 

ผู้ปกครองผู้สนใจสามารถสมัครเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 การจองชั้นเรียนอนุบาล 1 (Kindergarten 1)

1. กรณีประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ในภาคเรียนที่ 1/2560   ท่านสามารถจองชั้นเรียนปี 2560 โดยชำระเงินจำนวน 10,000 บาท (non-refundable)  ชำระภายใน 31 มกราคม 2560  และ ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

และนักเรียน ทุกคน ต้องมีการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและจีนอย่างน้อย 1 คอร์สก่อน คือ ต้องเข้าเรียน แคมป์ภาษาอังกฤษและจีน ในเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 2560

 

 ในกรณีที่ชั้นเรียนเต็มก่อนเวลาที่กำหนด  ท่านสามารถมาลงชื่อเป็น waiting list 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ