Whole Language & Project Approach

                           เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย โดยส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทดลอง การสังเกต การสำรวจ และสรุปเป็นองค์ความรู้