กิจกรรมปลูกต้นไม้และพืช Planting project

 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว และแปลงปลูกข้าว

สามารถสร้างเสริมลักษณะนิสัยได้ทั้ง 4 ด้าน

คือ รักธรรมชาติ รักสุขภาพ รักระเบียบวินัย รักการเรียนรู้

 Planting project  was designed for nature, healthy,discipline and learning.