กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย Healthy project

 โรงเรียนคำนึงถึงสาระสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านร่างกาย จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาร่างกายอย่างหลากหลาย เช่น ตรวจฟัน ออกกำลังกายกลางแจ้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

และมีการประเมินสมรรถภาพทางกายประจำสัปดาห์