ABOUT US


วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลอำไพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารสามภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความกล้าแสดงออก มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสมาชิกที่ดีของส้งคมคณะกรรมการ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

พันธกิจ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาโดยครูต่างชาติและครูไทยที่มีประสบการณ์
3. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น


4. พัฒนาการการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) โครงการ (Project Approach) และ STEAM
5. พัฒนาครูบุคลากรให้มีทักษะ รู้จักใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ มีทักษะทางด้านภาษา
6. สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน

 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
 สื่อสารสามภาษา พัฒนาการสมวัย

ผู้ก่อตั้ง ผู้อำนวยการและทีมงาน


Powered by MakeWebEasy.com